o measures intended to

o measures intended to teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o measures intended to o amaçlanan önlemler

o measures intended to terimi için benzer kelimeler ve anlamları

measures intended to amaçlanan önlemler
this measures are intended bu önlemler amaçlanmıştır
intended istenilen
intended use kullanım amacı
intended for yönelik
is intended amaçlanmıştır
intended purpose kasti amaç
intended recipient amaçlanan alıcı
is intended for için tasarlanmıştır
intended audience hedef kitlesi
are intended amaçlanan
as intended amaçlandığı gibi
it is intended o istendi
is not intended amaçlanmamıştır
intended for use kullanıma yönelik
not intended niyetlenmemiş
no pun intended amaçlanan hayır
it is intended that amaçlanmıştır
intended to be used kullanılması amaçlanmıştır
was intended amaçlandı
are intended for amaçlanmıştır
pun intended amaçlanan
not intended for amaçlanmadı
intended meaning amaçlanan anlam
is intended for use kullanım için tasarlanmıştır
intended application istenilen başvuru
it is not intended amaçlanmadı
are not intended amaçlanmadı
intended beneficiaries amaçlanan faydalanıcılar
intended function amaçlanan fonksiyon
it was intended amaçlandı
is intended to provide sağlamak için tasarlanmıştır
intended action amaçlanan eylem
intended target amaçlanan hedef
intended destination amaçlanan hedef
intended results amaçlanan sonuçlar
intended outcome amaçlanan sonuç
intended usage kullanım amacı
intended message amaçlanan mesaj
is not intended for amaçlanmadı
originally intended başlangıçta amaçlanan
it is intended for için tasarlanmıştır
intended to provide sağlamak amacıyla
intended effect amaçlanan etki
intended victim amaçlanan kurban
for its intended purpose amaçlanan amacı için
intended parents amaçlanan ebeveynler
intended solely sadece amaçlanan
its intended use kullanım amacı
intended date öngörülen tarih