a bunch of

a bunch of teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a bunch of bir demet

a bunch of terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bunch demet
bunch grass demet çimen
bunch light ışık demet
bunch pink pembe demet
bunch of bir sürü
bunch up kesmek
thanks a bunch çok teşekkürler
whole bunch sürü
bunch of flowers çiçek demeti
bunch of grapes bir salkım üzüm
bunch of people bir grup insan
bunch of bananas muz salkımı
a bunch of people bir grup insan
wild bunch vahşi demet
bunch of keys anahtarlar demet
a whole bunch bütün bir demet
the pick of the bunch demet çekme
bunch of stuff bir sürü şey
a bunch of grapes bir avuç üzüm
bunch kale demet lahana
a bunch of bananas bir demet muz
bunch together bir araya gelmek
bunch of friends bir grup arkadaş
a bunch of flowers bir demet çiçek
brady bunch alaylı grup
bunch of cilantro kişniş demet
lunch bunch öğle yemeği demeti
bunch of parsley maydanoz demet
bunch of work çalışma grubu
bunch of information bilgi grubu
fruit bunch meyve demeti
bunch sprint sprint demet
a bunch of stuff bir sürü şey
bunch of guys adamlar
bad bunch kötü demet
bunch of roses gül demeti
a bunch of keys bir sürü anahtar
bunch of things bir sürü şey
bunch of money bir sürü para
bunch of basil fesleğen demet
small bunch küçük demet
bunch of idiots bir avuç salak
quite a bunch epey demet
grape bunch üzüm salkımı
bunch of kale lahana demet
big bunch büyük demet
empty fruit bunch boş meyve demeti
a bunch of roses bir demet gül
a bunch of friends bir sürü arkadaş
sorry bunch üzgünüm demet