i missed you

i missed you teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i missed you seni özledim