i can tell

i can tell teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i can tell söyleyebilirim

i can tell terimi için benzer kelimeler ve anlamları

tell-tell signs söyleme işaretleri
can you tell me where i can find nerede bulabileceğimi söyleyebilir misin
you never can tell asla söyleyemezsin
you can tell söyleyebilirsin
can you tell me bana söyler misin
as far as i can tell söyleyebildiğim kadarıyla
can tell söyleyebilir
i can tell you sana söyleyebilirim
i can't tell söyleyemem
i can't tell you sana söyleyemem
can't tell söyleyemem
i can tell that bunu söyleyebilirim
how can i tell nasıl söyleyebilirim
you can tell that bunu söyleyebilirsin
i can tell you that sana bunu söyleyebilirim
can't you tell söyleyemez misin
you can't tell söyleyemezsin
you can never tell asla söyleyemezsin
can you tell him ona söyleyebilir misin
can you tell me where bana nerede olduğunu söyler misin
you can tell from anlatabilirsin
can tell you sana söyleyebilir
can you tell me something bana bir şey söyleyebilir misin
can't tell you size söyleyemem
i can't begin to tell you sana söylemeye başlayamam
who can tell kim söyleyebilir
i can tell from söyleyebilirim
can tell the difference farkı söyleyebilir
can you tell us about bize anlatabilir misin
nobody can tell kimse söyleyemez
i can tell you in advance sana şimdiden söyleyebilirim
i can tell him ona söyleyebilirim
i can't wait to tell you sana söylemek için sabırsızlanıyorum
i can't tell you enough sana yeterince söyleyemem
all i can tell you sana söyleyebileceğim her şey
can you tell me how nasıl olduğunu bana söyler misin
more than words can tell kelimelerin söyleyebileceğinden daha fazlası
can't tell the difference farkı söyleyemem
can i tell you something sana bir şey söyleyebilir miyim
can you tell me anything bana bir şey söyleyebilir misin
you can not tell söyleyemezsin
can never tell asla söyleyemem
what can i tell you sana ne söyleyebilirim
anyone can tell herkes söyleyebilir
as i can tell söylediğim gibi
we can't tell söyleyemiyoruz
so far as i can tell söyleyebileceğim kadarıyla
can tell a lot çok şey söyleyebilir
we can tell you sana söyleyebiliriz
can tell that bunu söyleyebilir