i have a cold

i have a cold teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı