a $12 way

a $12 way teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a $12 way 12 dolarlık bir yol

a $12 way terimi için benzer kelimeler ve anlamları

way way way yol yolu yol
the way way back geri dönüş yolu
my way or no way benim yolum ya da yolum yok
one-way or two-way tek yönlü veya iki yönlü
1-way and 2-way 1 yönlü ve 2 yönlü
a very special way, a way çok özel bir yol
in any way charge by way of security herhangi bir şekilde güvenlik yoluyla ücretlendirme
1-way or 2-way 1 yönlü veya 2 yönlü
way way of dialogue diyalog yolu
way, way up high yol, yol yukarı
all the way tüm yol boyunca
alley-way alley-yollu
appian way appian yolu
by the way bu arada
by way of yoluyla
can't punch one's way out of a paper bag birini bir kağıt poşetten çıkarmayabilir
cart-way sepeti yönlü
come a long way uzun yoldan gelmek
come one's way bir şekilde gelmek
downhill all the way tüm yol boyunca yokuş aşağı
each way her bir yol
eightfold way sekiz kat yol
every which way her hangi bir yol
family way aile yolu
feel one's way birinin yolunu hissetmek
find one's way birinin yolunu bul
flaminian way flaminian yolu
fly way uçuş yolu
fosse way fosse yolu
four-way dört yol
french way fransız yolu
from way back geriye dönüş
hard way, the zor yoldan
harm's way yoluna zarar vermek
have a way with iyi geçinmek
have one's own way kendi yolunu bul
have one's way with sahip olmak
icknield way icknield yolu
in a bad way kötü bir şekilde
in a big way büyük bir şekilde
in a way bir bakıma
in one's way bir şekilde
in someone's way birinin yolunda
in the family way aile yolunda
in the way yolda
in the worst way en kötü şekilde
know one's way around birinin yolunu bilmesi
laugh all the way to the bank bankaya kadar gülmek
lead the way yol göster
look the other way diğer tarafa bak