i rather

i rather teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i rather ben yerine

i rather terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i would rather rather tercih ederim
had rather yerine
rather daha doğrusu
would rather tercih ederim
rather than ziyade
but rather daha ziyade
i would rather tercih ederim
i'd rather daha doğrusu
or rather veya daha doğrusu
rather like yerine gibi
sooner rather than later er geç er ya da geç
rather more oldukça fazla
i would rather prefer tercih ederim
rather prefer tercih etmek
rather as daha ziyade
i'd rather not yapmamayı tercih ederim
rather then o zaman
you would rather tercih ediyorsun
rather be olmak
rather tan oldukça ten
i rather prefer tercih ederim
i would rather not yapmamayı tercih ederim
rather good oldukça iyi
rather than just sadece değil
i had rather tercih ederdim
i'd rather you senden daha çok isterdim
rather low oldukça düşük
it is rather bu oldukça
i'd rather be olmak isterdim
rather not değil
rather high oldukça yüksek
you'd rather daha doğrusu
is rather bu daha çok
they would rather tercih ederlerdi
rather well oldukça iyi
would rather not istemez
rather less oldukça az
rather different oldukça farklı
we would rather tercih ederiz
rather small daha küçük
rather mean oldukça demek
rather difficult oldukça zor
rather large oldukça büyük
rather long oldukça uzun
much rather daha ziyade
rather quickly oldukça hızlı
rather than from değil
i'd rather have sahip olmayı tercih ederim
i would rather have isterim
rather limited oldukça sınırlı