n house effect immediately, or do we use more nuclear power

n house effect immediately, or do we use more nuclear power teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n house effect immediately, or do we use more nuclear power n hemen evin etkisinde mi yoksa daha fazla nükleer güç kullanıyor muyuz?

n house effect immediately, or do we use more nuclear power terimi için benzer kelimeler ve anlamları

nuclear assembly or nuclear component nükleer meclis veya nükleer bileşen
a few acres of ground immediately about the house hemen evin hakkında birkaç dönüm toprak
take effect immediately hemen etkili olmak
in effect immediately prior hemen önce yürürlükte
in effect immediately hemen yürürlükte
takes effect immediately hemen etkili olur
go into effect immediately derhal yürürlüğe girmek
come into effect immediately hemen yürürlüğe girmek
immediately after use kullanımdan hemen sonra
immediately before use kullanımdan hemen önce
discontinue use immediately derhal kullanmayı bırakın
use immediately hemen kullan
immediately stop use kullanımı hemen durdur
immediately discontinue use derhal kullanmayı bırakın
added immediately before use kullanımdan hemen önce eklendi
immediately cease to use hemen kullanmayı bırak
stop use immediately, derhal kullanmayı bırak,
washed immediately after use kullanımdan hemen sonra yıkandı
peaceful use of nuclear energy nükleer enerjinin barışçıl kullanımı
use of nuclear weapons nükleer silah kullanımı
increased use of nuclear nükleer kullanımı arttı
guidelines for transfers of nuclear-related dual-use nükleer kaynaklı çift kullanımlı transferler için kurallar
no first use of nuclear weapons ilk nükleer silah kullanımı yok
nuclear power nükleer güç
nuclear power plant nükleer enerji santrali
nuclear power station nükleer güç istasyonu
nuclear power generation nükleer enerji üretimi
nuclear power industry nükleer enerji endüstrisi
civil nuclear power sivil nükleer güç
nuclear power reactors nükleer güç reaktörleri
nuclear power source nükleer güç kaynağı
civilian nuclear power sivil nükleer güç
nuclear power capacity nükleer güç kapasitesi
phase out nuclear power nükleer enerjiyi ortadan kaldırmak
nuclear power developments nükleer güç gelişmeleri
peaceful nuclear power barışçıl nükleer güç
a nuclear power plant bir nükleer enerji santrali
power nuclear güç nükleer
nuclear power engineering nükleer enerji mühendisliği
anti nuclear power nükleer karşıtı güç
nuclear power plant accident nükleer santral kazası
the share of nuclear power nükleer enerjinin payı
nuclear power safety nükleer enerji güvenliği
operation of nuclear power plants nükleer santrallerin işletilmesi
nuclear power industries nükleer enerji endüstrisi
institute of nuclear power operations nükleer enerji işlemleri enstitüsü
conventional nuclear power geleneksel nükleer güç
nuclear power facility nükleer enerji santrali
operating nuclear power plants nükleer santral işletmek
generate nuclear power nükleer enerji üretmek