i was told

i was told teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı