n is impossible

n is impossible teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n is impossible n imkansız

n is impossible terimi için benzer kelimeler ve anlamları

impossible imkansız
impossible figure imkansız rakam
impossible is nothing hiçbir şey imkansız değildir
nothing is impossible hiçbir şey imkansız değildir
virtually impossible neredeyse imkansız
if not impossible imkansız değilse
render impossible imkansız kılmak
it was impossible imkansızdı
making it impossible imkansız kılmak
mission impossible imkansız görev
make impossible imkansızlaştırmak
all but impossible imkansız hepsi
makes it impossible imkansız kılar
quite impossible oldukça imkansız
nearly impossible neredeyse imkansız
it is impossible bu imkansız
made it impossible imkansız kıldı
almost impossible neredeyse imkansız
it's impossible imkansız
impossible for me benim için imkansız
make it impossible imkansız kılmak
seemingly impossible görünüşte imkansız
next to impossible imkansız yanında
it is almost impossible bu neredeyse imkansız
impossible odds imkansız ihtimaller
impossible dream imkansız rüya
completely impossible tamamen imkansız
it has been impossible imkansızdı
impossible task imkansız görev
rendered impossible imkansız hale getirildi
impossible to miss kaçırmak imkansız
impossible mission imkansız görev
make the impossible possible imkansızı mümkün kılmak
is becoming impossible imkansız hale geliyor
it would be impossible imkansız olacaktı
find impossible imkansız bulmak
practically impossible neredeyse imkansız
it will be impossible imkansız olacak
utterly impossible tamamen imkansız
it is impossible that imkansız
it became impossible imkansız hale geldi
make it impossible for imkansız kılmak
makes impossible imkansız kılar
near impossible imkansız neredeyse
made impossible for imkansız hale getirildi
render it impossible imkansız kılmak
found it impossible imkansız buldum
is impossible imkansız
do the impossible imkansızı yap
impossible to ignore görmezden gelmek imkansız