i owe you

i owe you teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i owe you sana borçluyum

i owe you terimi için benzer kelimeler ve anlamları

you owe me bana borçlusun
owe you sana borçluyum
we owe you sana borçluyuz
you owe it to yourself kendine borçlusun
amount you owe borcunuz
i owe you an apology sana bir özür borçluyum
i owe you something sana bir şey borçluyum
you owe me money bana para borcun var
owe it to you sana borçluyum
you owe me something bana bir şey borçlusun
owe you an apology sana bir özür borçluyum
i owe you a debt sana borç borcum var
they owe you sana borçlular
that we owe you sana borçlu olduğumuzu
i owe it to you sana bunu borçluyum
i owe you my respect sana saygı duyuyorum
i owe you that sana borçluyum
total amount you owe toplam borcunuz
that you owe us bize borçlusun
balance you owe borçlu olduğun bakiye
you owe money borçlusun
i owe you for sana borcum var
how much do you owe ne kadar borçlusun
money you owe borçlusun para
we owe you a debt of gratitude size şükran borcumuz var
all debts you owe borçlu olduğun tüm borçlar
do you owe this new look? bu yeni bakıma borcun var mı?
how much you owe ne kadar borcun var
claiming that you owe borcunuz olduğunu iddia
that you do not owe borcun yok
money i owe you sana borçlu olduğum para
you would still owe hala borçlusun
i owe you a meal sana bir yemek borcum var
would owe you sana borçlu olurum
you owe them something onlara bir şey borçlusun
could reduce the tax you owe borcunuzu azaltabilir
you would owe borçlusun
debts you owe borçlu olduğun borçlar
owe a thank you teşekkür borçluyum
if you owe tax eğer vergi borcunuz varsa
owe borçlu
owe money borç para
i owe borçluyum
owe a duty bir borcu olmak
owe me bana borçlusun
owe a debt borç borcu olmak
we owe borçluyuz
owe allegiance bağlılık borcu
they owe borçlular
owe a duty of care bakım borcu olmak