y seventy five

y seventy five teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y seventy five y yetmiş beş

y seventy five terimi için benzer kelimeler ve anlamları

seventy-hundred seventy two yetmiş yüz yetmiş iki
seventy-five yetmiş beş
seventy five yetmiş beş
five hundred seventy seven beş yüz yetmiş yedi
seventy five thousand yetmiş beş bin
seventy five hundred yetmiş beş yüz
seventy five percent yüzde yetmiş beş
two hundred seventy five iki yüz yetmiş beş
eighty thousand seven hundred seventy five seksen bin yedi yüz yetmiş beş
fee of seventy five dollars yetmiş beş dolar ücreti
one hundred seventy five yüz yetmiş beş
one thousand and seventy-five bin yetmiş beş
one hundred seventy five thousand twenty yüz yetmiş beş bin yirmi
one hundred seventy five thousand yüz yetmiş beş bin
one hundred and seventy-five thousand three hundred yüz yetmiş beş bin üç yüz
nineteen seventy five bin dokuz yüz yetmiş beş
four hundred seventy five dört yüz yetmiş beş
five hundred seventy nine beş yüz yetmiş dokuz
five by five beşe beş
five-by-five beş ile beş
five-five 5-5
one point five five bir nokta beş beş
seventy yetmiş
seventy-eight yetmiş sekiz
seventy-eighth 78
seventy-fifth yetmişbeşinci
seventy-first yetmiş birinci
seventy-four yetmiş dört
seventy-fourth 74
seventy-nine yetmiş dokuz
seventy-ninth yetmiş dokuza
seventy-one yetmiş bir
seventy-second yetmiş ikinci
seventy-seven yetmiş yedi
seventy-seventh yetmiş yedinci
seventy-six yetmiş altı
seventy-sixth yetmişbeşinci
seventy-third yetmiş üçüncü
seventy-three yetmiş üç
seventy-two yetmiş iki
group of seventy-seven yetmiş yedi grubu
seventy two yetmiş iki
seventy one yetmiş bir
seventy thousand yetmişbin
nineteen hundred and seventy-nine bin dokuz yüz yetmiş dokuz
seventy three yetmiş üç
seventy seven yetmiş yedi
seventy percent yüzde yetmiş
seventy four yetmiş dört
nineteen seventy nine bin dokuz yüz yetmiş dokuz