i hope to see you soon

i hope to see you soon teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı