b, but not limited to, procurement of substitute goods

b, but not limited to, procurement of substitute goods teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b, but not limited to, procurement of substitute goods b, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, ikame mal alımı

b, but not limited to, procurement of substitute goods terimi için benzer kelimeler ve anlamları

procurement of substitute goods or services ikame mal veya hizmet alımı
procurement of substitute goods ikame mal alımı
cost of procurement of substitute goods ikame malların tedarik maliyeti
the cost of procurement of substitute goods and services ikame mal ve hizmet alımlarının maliyeti
of procurement of substitute goods ikame malların alımı
of procurement of substitute goods and services ikame mal ve hizmet alımlarının yapılması
costs of procurement of substitute products ikame ürünlerin alım maliyetleri
costs of procurement of substitute products or services ikame ürünlerin veya hizmetlerin tedarikinin maliyetleri
procurement of substitute ikame maddesi alımı
substitute goods ikame malları
substitute goods or services mal veya hizmet yerine
substitute goods and services mal ve hizmetleri ikame etmek
cost of procuring substitute goods or services ikame mal veya hizmet tedariki maliyeti
delivery of substitute goods ikame malların teslimi
but they are no substitute ama onlar yedek değil
procurement and non-procurement tedarik ve satın almama
procurement or non-procurement programs satın alma veya satın alma programları
federal procurement or non-procurement programs federal tedarik veya tedarik dışı programlar
procurement or non procurement satın alma veya satın alma
including but not limited to dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı değildir
but not limited to ancak bunlarla sınırlı değildir
but are not limited to ancak bunlarla sınırlı değildir
but is not limited to ancak bunlarla sınırlı değildir
included but not limited to dahil ancak bunlarla sınırlı değildir
include but are not limited to dahil ancak bunlarla sınırlı değildir
includes but is not limited to içerir ancak bunlarla sınırlı değildir
but not be limited to ancak bunlarla sınırlı değildir
include but not limited to bunlarla sınırlı olmamak üzere
including but not limited to the following aşağıdakileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan
this includes but is not limited to bu içerir ancak bunlarla sınırlı değildir
these include but are not limited to bunlar bunlarla sınırlı olmamak üzere
may include, but is not limited to içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir
may include, but are not limited to içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir
including but not limited to lost profits kar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere
shall include, but not be limited to bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla
includes but not limited to bunlarla sınırlı olmamak üzere
in particular, but not limited to özellikle, ancak bunlarla sınırlı değildir
include but is not limited to dahil ancak bunlarla sınırlı değildir
especially but not limited to özellikle de bunlarla sınırlı değil
but not limited to the following ancak bunlarla sınırlı değildir
include, but not be limited to bunlarla sınırlı olmamak üzere
including but not limited to any bunlarla sınırlı olmamak üzere
examples include but are not limited to örnekler bunlarla sınırlı olmamak üzere
including but not limited to any warranty herhangi bir garanti dahil ancak bunlarla sınırlı değildir
including but not limited to the implied warranties zımni garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere
including but not limited to injunctive relief ihtiyati tedbir dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere
including but not necessarily limited dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere
particularly but not limited to özellikle de bunlarla sınırlı olmamak üzere
including but not limited to negligence ihmal dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere
but are not limited to the following ancak aşağıdakilerle sınırlı değildir