a veiled woman

a veiled woman teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a veiled woman peçeli bir kadın

a veiled woman terimi için benzer kelimeler ve anlamları

veiled woman örtülü kadın
woman-to-woman kadın-to-kadın
veiled örtülü
thinly veiled ince örtülü
veiled hints örtülü ipuçları
veiled threat örtülü tehdit
veiled reference örtülü başvuru
veiled criticism örtülü eleştiri
veiled hints that revealed in half concealing yarı gizlemede ortaya çıkan örtülü ipuçları
thinly veiled reference ince örtülü referans
veiled in secrecy gizlilik içinde örtülü
in a veiled way örtülü bir şekilde
well-veiled iyi örtülü
veiled attack örtülü saldırı
veiled in flesh etli örtülü
veiled way örtülü yol
veiled terms örtülü terimler
veiled sun örtülü güneş
veiled message örtülü mesaj
not-so-veiled -pek de örtülü olmayan
veiled warning örtülü uyarı
is veiled by tarafından örtülü
veiled light örtülü ışık
are veiled in örtülü
expression veiled ifade örtülü
a thinly veiled ince örtülü
veiled in human flesh insan eti örtülü
veiled attempt örtülü girişim
veiled face örtülü yüz
veiled through örtülü
veiled reality örtülü gerçeklik
that veiled örtülü
be veiled by örtülmek
lightly veiled hafifçe örtülü
it was veiled örtülü
veiled talk örtülü konuşma
sent a veiled message örtülü bir mesaj gönderdi
veiled christ örtülü mesih
a thinly veiled reference ince örtülü bir referans
barely veiled threat zar zor örtülü tehdit
veiled allusion örtülü aldatma
veiled mockery örtülü alay
thinly veiled attempt ince örtülü girişimi
a woman's work is never done bir kadının işi asla bitmez
anti-woman anti-kadın
battered woman hırpalanmış kadın
battered woman syndrome hırpalanmış kadın sendromu
career woman kariyer kadını
cis woman cis kadın
cleaning woman temizlikçi kadın