i agree that

i agree that teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i agree that katılıyorum

i agree that terimi için benzer kelimeler ve anlamları

completely agree mostly agree tamamen katılıyorum çoğunlukla katılıyorum
strongly agree agree disagree kesinlikle katılıyorum katılıyorum katılıyorum
agree or strongly agree katılıyorum ya da şiddetle katılıyorum
completely agree somewhat agree tamamen katılıyorum biraz katılıyorum
i agree o i'm agree katılıyorum o katılıyorum
you strongly agree agree disagree kesinlikle katılıyorum katılıyorum katılıyorum
agree anlaşmak
pre-agree önceden katılıyorum
i agree katılıyorum
agree on aynı fikirde olmak
agree with onaylamak
strongly agree kesinlikle katılıyorum
if you agree katılıyorsan
agree upon üzerinde mutabık
i agree with you size katılıyorum
do you agree katılıyor musun
agree that katılıyorum
hereby agree katılıyorum
agree to be bound bağlı olmayı kabul etmek
acknowledge and agree onayla ve kabul et
further agree daha fazla katılıyorum
agree as follows aşağıdaki şekilde anlaşmak
we agree katılıyoruz
i agree with katılıyorum
the parties agree taraflar katılıyor
you agree katılıyorsun
you agree that katılıyorsun
totally agree tamamen katılıyorum
i am agree katılıyorum
agree to disagree katılmıyorum
i'm agree katılıyorum
somewhat agree biraz katılıyorum
neither agree nor disagree ne katılıyorum ne katılmıyorum
agree about katılıyorum
agree in katılıyorum
hereby agree as follows aşağıdaki şekilde katılıyorum
i hereby agree katılıyorum
agree to abide uymayı kabul etmek
fully agree tamamen katılıyorum
covenant and agree anlaşmalı ve katılıyorum
we agree that katılıyorum
the parties agree as follows taraflar aşağıdaki şekilde anlaşırlar:
they agree aynı fikirdeler
understand and agree anla ve kabul et
completely agree kesinlikle katılmak
i don't agree katılmıyorum
i completely agree tamamen katılıyorum
would agree katılıyorum
tend to agree aynı fikirde olmak
agree with you sana katılıyorum