i expect

i expect teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i expect bekliyorum, umuyorum

i expect terimi için benzer kelimeler ve anlamları

expect beklemek
over-expect aşırı bekliyoruz
what to expect ne bekleyebileceğinizi
we expect bekliyoruz
you can expect bekleyebilirsin
have come to expect beklemeye geldim
would expect bekleyecektim
we expect that bunu bekliyoruz
can expect bekleyebilir
expect from -den beklemek
we would expect beklerdik
i expect that bekliyorum
come to expect beklemeye gelmek
should expect beklemeli
expect that bunu bekle
what do you expect ne bekliyorsunuz
expect to receive almayı bekle
what you can expect ne bekleyebilirsiniz
expect for için beklemek
i would expect beklemek isterim
fully expect tamamen beklemek
one would expect biri bekler
expect the unexpected beklenmeyeni bekle
we can expect bekleyebiliriz
know what to expect ne olacağını bilmek
when can we expect ne zaman bekleyebiliriz
what did you expect ne bekliyordun
do you expect bekliyor musun
you would expect beklerdin
expect to have olmasını bekle
you should expect beklemelisin
as one would expect beklendiği gibi
might expect bekleyebilir
they expect beklerler
we expect to receive almayı bekliyoruz
don't expect beklemeyin
do not expect bekleme
i didn't expect beklemiyordum
we should expect beklemeliyiz
we expect you to sizden bekliyoruz
i expect you to bekliyorum
increasingly expect giderek daha fazla beklemek
expect you to bekle
can expect to see görmeyi bekleyebilir
expect nothing less daha azını beklemeyin
what can i expect ne bekleyebilirim
when can i expect ne zaman bekleyebilirim
expect to hear duymayı beklemek
when we can expect ne zaman bekleyebiliriz
expect more daha fazlasını bekle