b) abduction

b) abduction teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b) abduction b) kaçırma

b) abduction terimi için benzer kelimeler ve anlamları

abduction kaçırma
child abduction çocuk kaçırma
hip abduction kalça kaçırma
international child abduction uluslararası çocuk kaçırma
parental child abduction ebeveyn çocuk kaçırma
alien abduction yabancı kaçırma
shoulder abduction omuz kaçırma
child abduction act çocuk kaçırma kanunu
parental abduction ebeveyn kaçırma
international abduction uluslararası kaçırma
child abduction and custody act çocuk kaçırma ve velayet yasası
civil aspects of international child abduction uluslararası çocuk kaçırma medeni yönleri
child abduction and custody act 1985 çocuk kaçırma ve velayet kanunu 1985
international parental child abduction uluslararası ebeveyn çocuk kaçırma
children abduction çocuk kaçırma
stranger abduction yabancı kaçırma
hague abduction convention lahit kaçırma sözleşmesi
hague convention on child abduction çocuk kaçırma konusunda ibadet sözleşmesi
abduction from kaçırma
abduction brace kaçırma ateli
hip abduction brace kalça kaçırma ateli
abduction and kidnapping kaçırma ve kaçırma
hague convention on international child abduction uluslararası çocuk kaçırma ile ilgili kongre sözleşmesi
abduction wedge kaçırma kama
attempted abduction kaçırma girişimi
central authority for child abduction çocuk kaçırma için merkezi otorite
mediator for international parental child abduction uluslararası ebeveyn çocuk kaçırma arabulucusu
child abduction act 1984 çocuk kaçırma kanunu 1984
illegal abduction kaçak kaçırma
child abduction cases çocuk kaçırma davaları
sale, trafficking and abduction satış, kaçakçılık ve kaçırma
convention on civil aspects of international child abduction uluslararası çocuk kaçırma sivil yönleri sözleşmesi
dual abduction çift kaçırma
abduction act kaçırma kanunu
international abduction of children uluslararası çocuk kaçırma
abduction exercise kaçırma egzersizi
abduction of children çocuk kaçırma
horizontal abduction yatay kaçırma
kidnapping abduction kaçırma kaçırma
family abduction aile kaçırma
abduction of minors küçüklerin kaçırılması
outright abduction düpedüz kaçırılma
children abduction kidnapping kaçırma çocuklar kaçırma
child abduction flag çocuk kaçırma bayrağı
convention on child abduction çocuk kaçırma sözleşmesi
of international child abduction uluslararası çocuk kaçırma
radial abduction radyal kaçırma
victims of abduction and enforced disappearance kaçırma mağduru ve zorla kaybetme
further abduction daha fazla kaçırma
abduction kidnapping kaçırma kaçırma