i reckon

i reckon teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i reckon sanırım

i reckon terimi için benzer kelimeler ve anlamları

dead-reckon ölü reckon
reckon hesaba katmak
reckon with hesaba katmak
what do you reckon ne düşünüyorsun
i reckon that bunu düşünüyorum
reckon that hesaba katmak
we reckon biz düşünüyoruz
do you reckon düşünüyor musun
you reckon sen düşün
a force to reckon with hesaba katmak için bir güç
reckon about dikkate almak
i have to reckon dikkate almak zorundayım
we reckon that düşünüyoruz ki
reckon i have sanırım var
force to reckon with hesaba katmaya zorlamak
reckon without hesaba katmamak
can reckon dikkate alabilir
force to be reckon with hesaba katmaya zorlama
must reckon hesaba katmalı
had to reckon hesaba katmak zorunda kaldım
reckon you seni düşünmek
reckon the situation durumu hesaba katmak
i reckon you seni düşünüyorum
make him a force to be reckon with hesaba katması için bir güç yap
force to reckon hesaba katmak
some reckon bazı hesaplar
must reckon with dikkate almalı
they reckon düşünüyorlar
what do you reckon about ne düşünüyorsun
i would reckon sanırım
a reckon bir hesaplaşma
as you reckon düşündüğün gibi
reckon that there is sanırım var
reckon on sth hesaba katmak
reckon themselves kendilerini hesaplamak
i should reckon düşünmeliyim
we must reckon hesaba katmalıyız
what do do you reckon ne düşünüyorsun
have to reckon with hesaba katmak zorunda olmak
reckon with the possibility olasılıkla hesaplaşmak
able to reckon hesaba katmak mümkün
i reckon clock sanırım saati
the estimates reckon tahminler sanırım
they reckon that bunu düşünüyorlar
had to reckon with hesaba katmak zorunda kaldım
i therefore reckon bu yüzden sanırım
well, i reckon peki, sanırım
i reckon there is var sanırım
reckon yourself kendini düşün
make him a force to be reckon hesaba katılması için bir güç yap