p-line compressors

p-line compressors teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
p-line compressors p-line kompresörleri

p-line compressors terimi için benzer kelimeler ve anlamları

process compressors proses kompresörleri
reciprocating air compressors pistonlu hava kompresörleri
ammonia compressors amonyak kompresörleri
pumps and compressors pompalar ve kompresörler
remanufactured compressors yeniden üretilmiş kompresörler
centrifugal pumps and compressors santrifüj pompa ve kompresörler
tandem compressors iki kişilik kompresörler
stationary compressors sabit kompresörler
alternating compressors alternatif kompresörler
compressors and expanders kompresörler ve genleştiriciler
centrifugal air compressors santrifüj hava kompresörleri
two compressors iki kompresör
digital scroll compressors dijital kaydırma kompresörleri
pump and compressors pompa ve kompresörler
reciprocating and centrifugal compressors pistonlu ve santrifüj kompresörler
compressors and condensing units kompresörler ve yoğuşma üniteleri
acoustics - noise test code for compressors akustik - kompresörler için gürültü testi kodu
waste heat from air compressors, hava kompresörlerinden gelen atık ısı,
new compressors yeni kompresörler
overhaul of compressors kompresörlerin elden geçirilmesi
manufacture of other pumps and compressors diğer pompa ve kompresör imalatı
air compressors for breathing solunum için hava kompresörleri
conditioning compressors klima kompresörleri
design of compressors kompresör tasarımı
hermetic refrigeration compressors hermetik soğutma kompresörleri
reconditioned compressors yenilenmiş kompresörler
performer scroll compressors sanatçı kaydırma kompresörleri
line by line satır satır
line by line basis satır bazında satır
line to line voltage hat voltajı
line upon line satır satır
on a line by line basis satır bazında
line by line review satır satır inceleme
top-line and bottom-line results üst çizgi ve alt çizgi sonuçları
from line to line satırdan satıra
4-wire line-to-line 4 telli hat-hat
line-by-line scanning satır satır tarama
solid line dotted line düz çizgi noktalı çizgi
line by line comparison satır satır karşılaştırma
out of line line hat dışı
line to line circuit hat-hat devresi
arterial line a line arteriyel çizgi bir çizgi
full line-by-line basis tam satır satır bazında
water line and sewer line su hattı ve kanalizasyon hattı
a line-by-line basis satır satır bazında
3-phase line to line 3-faz çizgiden çizgiye
line by line with similar items benzer öğelerle satır satır
kv line to line kv çizgiden çizgiye
line-to-line short circuit hat-hat kısa devre
on-line and off-line publishing çevrimiçi ve çevrimdışı yayıncılık