i trust you

i trust you teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i trust you sana güveniyorum