l just knew.

l just knew. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l just knew. sadece biliyordum.

l just knew. terimi için benzer kelimeler ve anlamları

he just knew o sadece biliyordu
knew just sadece biliyordum
i knew it was just a matter of time. bunun sadece bir zaman meselesi olduğunu biliyordum.
just as i knew bildiğim gibi
knew just how nasıl olduğunu biliyordum
just just just sadece sadece sadece
knew biliyordum
i knew it biliyordum
i knew biliyordum
who knew kim biliyordu
knew better daha iyi biliyordu
i knew that bunu biliyordum
i wish i knew keşke bilseydim
the next thing i knew bildiğim bir sonraki şey
he knew o biliyordu
we knew biliyorduk
i never knew asla bilemezdim
i knew better daha iyi biliyordum
she knew biliyordu
if i knew ben bilseydim
knew it bunu biliyordum
knew of biliyordu
they knew biliyorlardı
you knew biliyordun
if only i knew bilseydim
i knew you would yapacağını biliyordum
knew better than daha iyi biliyordum
if you only knew sadece bilseydin
i always knew ben her zaman biliyordum
he knew better o daha iyi biliyordu
as far as he knew bildiği kadarıyla
kind of knew bir tür biliyordu
knew that bunu biliyordum
i knew him onu tanıyordum
before we knew it bilmeden önce
little he knew az biliyordu
knew or should have known biliyor ya da bilmeliydim
knew best en iyisini biliyordum
knew about hakkında biliyordum
no one knew kimse bilmiyordu
knew the right people doğru insanları tanıdı
they knew each other birbirlerini tanıyorlardı
i knew you seni tanıdım
knew a thing or two bir iki şey biliyordum
i thought you knew bildiğini düşündüm
next thing she knew bildiği bir sonraki şey
i always knew that bunu her zaman biliyordum
knew by heart yürekten biliyordum
i once knew bir zamanlar biliyordum
they knew better daha iyi biliyorlardı