i regret

i regret teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i regret pişmanım

i regret terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i only regret that i have but one life to lose for my country sadece ülkem için kaybedecek bir hayatım olduğu için pişmanım
regret pişmanlık
we regret pişmanız
i regret to inform you sizi bilgilendirdiğim için pişmanım
we regret to inform you sizi bilgilendirdiğimiz için üzgünüz
i regret nothing hiçbir şey için pişman değilim
with regret pişmanlıkla
deeply regret derin pişmanlık duymak
i regret that bundan pişmanım
never regret asla pişman olma
deep regret derin pişmanlık
we regret that pişman olduk
express regret pişmanlık ifade etmek
i regret to inform üzülerek bilgilendiriyorum
you won't regret it pişman olmayacaksın
regret not pişman değil
regret about pişmanlık duymak
i regret to say söylediğim için pişmanım
i regret to inform you that sizi bilgilendirdiğim için pişmanım
we deeply regret derinden pişman oluruz
we regret to inform you that bunu size bildirmekten pişman
much to my regret pişmanlığım için çok
i regret not pişman değilim
regret nothing hiçbir şeyden pişman olma
i regret to tell you sana söylediğim için pişmanım
regret to inform you üzülerek bildirmek isterim ki
it is with regret pişmanlık duyuyor
regret doing pişmanlık duyuyorum
much to our regret pişmanlığımız için çok
regret letter pişmanlık mektubu
i deeply regret çok pişmanım
expressed regret ifade pişmanlık
regret to inform bilgilendirmek için pişmanlık
to my regret pişmanlığıma
without regret pişman olmadan
we regret to inform bilgilendirmek için pişman
regret that pişman olmak
bitterly regret acı pişmanlık
you will regret it buna pişman olacaksın
i regret having sahip olduğuma pişmanım
live to regret pişman olmak için yaşamak
regret having pişmanlık
i regret not having sahip olmadığım için pişmanım
with deep regret pişmanlıkla
very much regret çok pişmanlık
regret not having sahip olmadığım için pişmanlık
it is with great regret pişmanlık duyuyor
regret telling söylüyorum pişman
i regret telling söylediğim için pişmanım
to our regret pişmanlığımıza