l health effects

l health effects teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l health effects l sağlık etkileri

l health effects terimi için benzer kelimeler ve anlamları

effects and side-effects of drugs ilaçların etkileri ve yan etkileri
health effects sağlık etkileri
potential health effects potansiyel sağlık etkileri
adverse health effects olumsuz sağlık etkileri
acute health effects akut sağlık etkileri
potential acute health effects potansiyel akut sağlık etkileri
negative health effects olumsuz sağlık etkileri
health and environmental effects sağlık ve çevresel etkiler
chronic health effects kronik sağlık etkileri
effects on health sağlık üzerindeki etkileri
detrimental health effects zararlı sağlık etkileri
respiratory health effects solunum sağlığı etkileri
effects on human health insan sağlığı üzerindeki etkileri
serious health effects ciddi sağlık etkileri
immediate health effects acil sağlık etkileri
environmental health effects çevresel sağlık etkileri
human health effects insan sağlığı etkileri
harmful environmental health effects zararlı çevresel sağlık etkileri
cause health effects sağlık etkilerine neden olmak
severe health effects ağır sağlık etkileri
adverse human health effects olumsuz insan sağlığı etkileri
health effects of tobacco tütünün sağlık etkileri
possible health effects olası sağlık etkileri
health promoting effects sağlığı teşvik edici etkiler
bad health effects kötü sağlık etkileri
harmful health effects zararlı sağlık etkileri
drinking water system components-health effects içme suyu sistemi bileşenleri-sağlık etkileri
have negative health effects olumsuz sağlık etkileri var
adverse effects on human health insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkiler
human health and environmental effects insan sağlığı ve çevresel etkiler
relevant health effects ilgili sağlık etkileri
dose-response health effects doz yanıtı sağlık etkileri
not produce heating effects causes no known adverse health e ısıtma etkisi yaratmamak, bilinen hiçbir olumsuz sağlığa neden olmaz e
actual health effects gerçek sağlık etkileri
associated health effects ilişkili sağlık etkileri
adverse health effects and symptoms olumsuz sağlık etkileri ve belirtileri
health effects of exposure maruz kalmanın sağlık etkileri
adverse health effects arising from ortaya çıkan olumsuz sağlık etkileri
for health effects sağlık etkileri için
health effects of electromagnetic fields elektromanyetik alanların sağlık etkileri
potential adverse health effects olası olumsuz sağlık etkileri
negative effects on human health insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkiler
health effects due to nedeniyle sağlık etkileri
many positive health effects birçok olumlu sağlık etkisi
no known health effects bilinen sağlık etkisi yok
irreversible health effects geri dönüşü olmayan sağlık etkileri
short term health effects kısa süreli sağlık etkileri
health health sağlık sağlığı
public health and health professions halk sağlığı ve sağlık meslekleri
health fair screening-blood glucose testing is often done at health fairs as sağlık fuarı taraması-kan şekeri testi genellikle sağlık fuarlarında yapılır.