u notice to you

u notice to you teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u notice to you sana haber verdin

u notice to you terimi için benzer kelimeler ve anlamları

the above copyright notice and this permission notice shall yukarıdaki telif hakkı bildirimi ve bu izin bildirimi
for notice by notice haber vermek için
notice means written notice bildirim yazılı bildirim anlamına gelir
in lieu of notice notice bildirim yerine
and when you use mobileme, you'll notice that the inbox on y mobileme kullandığınızda, gelen kutunun açık olduğunu fark edeceksiniz.
you will notice farkedeceksin
if you notice fark edersen
notice you seni farketmek
did you notice fark ettin mi
you may notice fark edebilirsiniz
you will notice that bunu farkedeceksin
you notice farkettin
i notice you seni uyarıyorum
you can notice fark edebilirsiniz
make you notice farkına varmak
do you notice fark ettin mi
give you notice sana haber ver
what do you notice about ne hakkında farkettin
provide you with notice sana haber vermek
what do you notice ne farkettin
you'll notice farkedeceksiniz
you may notice that bunu farkedebilirsin
you might notice farkedebilirsin
give you advance notice sana önceden haber ver
gives you notice sana haber verir
upon written notice to you size yazılı bildirimde bulunarak
the more notice you can give daha fazla ihbarda bulunabilirsin
you didn't notice farketmediniz
you'll notice that bunu farkedeceksin
without any further notice to you sana önceden haber vermeksizin
you might notice that bunu farkedebilirsin
i give you notice sana haber veririm
provide you with advance notice size önceden haber vermek
you will quickly notice çabucak farkedeceksin
giving you notice sana haber vermek
notice that you farkına vardım ki
you don't even notice farketmedin bile
you only notice sadece fark ettin
did you ever notice hiç farkettin mi
once you notice farkına vardıktan sonra
notice from you senden haber
give you clear notice sana açıkça haber ver
i want you to notice farketmeni istiyorum
you are on notice haberiniz var
you are entitled to receive this notice in written form bu bildirimi yazılı olarak almaya hakkınız vardır
hereby give you notice sana haber ver
give you reasonable notice makul bir ihbarda bulunmak
you may even notice farkına bile varabilirsin
we hereby give you notice size bildiririz
even if you have agreed to receive the notice electronically bildirimi elektronik olarak almayı kabul etmiş olsanız bile