g) execute

g) execute teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g) execute g) çalıştırmak

g) execute terimi için benzer kelimeler ve anlamları

execute gerçekleştirmek
re-execute yeniden yürütmek
execute and deliver yürüt ve teslim et
execute an agreement anlaşma yapmak
execute a contract sözleşme yapmak
execute a document belge yürütmek
execute documents belgeleri yürütmek
execute this agreement bu anlaşmayı yürütün
execute the agreement anlaşmayı yapmak
execute against karşı çıkmak
execute the contract sözleşmeyi yapmak
execute a deed senet yapmak
execute all documents tüm belgeleri yürüt
execute the instrument enstrümanı yürütün
ability to execute yürütme yeteneği
execute, deliver and perform yürütmek, teslim etmek ve gerçekleştirmek
shall execute yürütecek
execute a power of attorney vekaletname vermek
execute deeds işler yapmak
execute documentation dokümantasyon yürütmek
execute this contract bu sözleşmeyi yapmak
execute a certificate sertifika yürütmek
execute this document bu dokümanı çalıştır
execute such documents bu tür belgeleri yürütmek
will execute yürütecek
execute a form form yürütmek
execute any documents herhangi bir belgeyi yürütmek
execute power of attorney vekaletname yürütmek
execute an order sipariş vermek
execute and sign yürüt ve imzala
execute and deliver this agreement bu sözleşmeyi yürütün ve sunun
execute a transaction işlem yapmak
failure to execute yürütülememesi
execute and perform yürütmek ve gerçekleştirmek
execute a public deed halka arz etmek
execute, acknowledge and deliver yürütmek, onaylamak ve sunmak
undertake and execute üstlenmek ve yürütmek
execute a release yayın yapmak
execute a lease kira yürütmek
execute a letter mektup yürütmek
execute well iyi yürütmek
execute payment ödeme yapmak
execute transactions işlemleri gerçekleştirmek
enter into and execute girmek ve yürütmek
execute an affidavit bir beyan yürütmek
i execute yürütüyorum
fails to execute yürütülemiyor
fail to execute yürütülemedi
execute disable bit devre dışı bırakma biti yürüt
execute a power güç yürütmek