e long lines of trucks that we have to overtake on the motorways - or are not

e long lines of trucks that we have to overtake on the motorways - or are not teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e long lines of trucks that we have to overtake on the motorways - or are not e otoyollarda kullanmamız gereken uzun kamyon hatları - veya

e long lines of trucks that we have to overtake on the motorways - or are not terimi için benzer kelimeler ve anlamları

motorways of the sea deniz otoyolları
busy motorways yoğun otoyollar
major motorways büyük otoyollar
chilean motorways şili otoyolları
to develop motorways otoyol geliştirmek
maintenance of motorways otoyolların bakımı
national motorways ulusal otoyollar
on motorways and trunk roads otoyollarda ve ana yollarda
speed limits on roads and motorways are to be reduced by 20 karayolları ve otoyollardaki hız limitleri 20
motorways network otoyollar ağı
motorways, railways otoyollar, demiryolları
network of motorways otoyol ağı
parking on motorways otoyollarda park etme
the network of motorways, dual carriageways otoyollar ağı, çift anayollar
motorways and dual carriageways otoyollar ve çift vagonlar
motorways and expressways otoyollar ve otoyollar
managed motorways yönetilen otoyollar
area motorways alan otoyolları
motorways of the sea action deniz yolu otoyolları
no driving on motorways otoyollarda sürüş yok
overtake sollamak
overtake you seni solla
will overtake sollayacak
overtake a car araba sollamak
overtake him onu sollamak
overtake competitors rakipleri sollamak
overtake responsibilities sorumlulukları aşmak
overtake power güç almak
overtake responsibility sorumluluk almak
expected to overtake sollaması bekleniyor
overtake vehicles sollama araçları
overtake the work işi üstlenmek
are set to overtake sollamak için ayarlanmış
overtake each other birbirini sollamak
preparing to overtake sollamak için hazırlanıyor
likely to overtake geçmesi muhtemel
price overtake fiyat aşımı
can overtake sollayabilir
overtake the competition rekabeti aşmak
threatened to overtake sollamakla tehdit etti
overtake 3 vehicles 3 araç sollamak
you can overtake sollayabilirsin
overtake industry sollama endüstrisi
long-distance road trucks uzun mesafe yol kamyonları
water lines, gas lines su hatları, gaz hatları
dotted lines on maps represent approximate border lines for haritalardaki noktalı çizgiler, yaklaşık kenarlık çizgilerini gösterir.
trucks are not allowed kamyon giremez
have more trucks daha fazla kamyon var
have to wait in long lines uzun kuyruklarda beklemek zorunda
trucks kamyonlar