''biatomic oxygen''

''biatomic oxygen'' teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
''biatomic oxygen'' & # 039; 'biatomik oksijen' & # 039;

''biatomic oxygen'' terimi için benzer kelimeler ve anlamları

deliver less oxygen to the body's tissues vücudun dokularına daha az oksijen vermek
alveolar-arterial oxygen difference alveoler-arteriyel oksijen farkı
arteriovenous oxygen difference arteriyovenöz oksijen farkı
basic oxygen process temel oksijen işlemi
biochemical oxygen demand biyokimyasal oksijen ihtiyacı
biological oxygen demand biyolojik oksijen gereksinimi
heavy oxygen ağır oksijen
high-pressure oxygen yüksek basınçlı oksijen
hyperbaric oxygen hiperbarik oksijen
liquid oxygen sıvı oksijen
oxygen oksijen
oxygen acid oksijen asidi
oxygen affinity hypoxia oksijen afinitesi hipoksi
oxygen bar oksijen çubuğu
oxygen capacity oksijen kapasitesi
oxygen consumption okşijen tüketimi
oxygen cycle oksijen döngüsü
oxygen debt oksijen borcu
oxygen deficit oksijen eksikliği
oxygen demand oksijen ihtiyacı
oxygen effect oksijen etkisi
oxygen lance oksijen borusu
oxygen mask oksijen maskesi
oxygen tent oksijen çadırı
oxygen toxicity oksijen toksisitesi
oxygen weed oksijen otu
oxygen-deprivation theory of narcosis narkozun oksijen yoksunluğu teorisi
oxygen scavenger oksijen tutucu
reactive oxygen species reaktif oksijen türleri
oxygen saturation oksijen doygunluğu
supplemental oxygen ek oksijen
dissolved oxygen çözünmüş oksijen
oxygen delivery oksijen iletimi
singlet oxygen tekli oksijen
oxygen uptake oksijen alımı
oxygen supply oksijen kaynağı
oxygen therapy oksijen terapisi
chemical oxygen demand kimyasal oksijen ihtiyacı
oxygen gas oksijen gazı
oxygen depletion oksijen tükenmesi
oxygen deficiency oksijen yetersizliği
basic oxygen furnace bazik oksijen fırını
oxygen enrichment oksijen zenginleştirme
oxygen concentrator oksijen konsantratörü
oxygen cylinder oksijen silindiri
oxygen-rich blood oksijen bakımından zengin kan
oxygen tank oksijen tankı
hyperbaric oxygen therapy hiperbarik oksijen tedavisi
oxygen service oksijen servisi
oxygen intake oksijen alımı