r property owned

r property owned teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r property owned mülk sahibi

r property owned terimi için benzer kelimeler ve anlamları

owned and non-owned sahip olunan ve sahip olmayan
owned property sahip olunan mal
owned real property sahip olunan mülk
jointly owned property müşterek mülkiyete ait mülk
owned intellectual property sahip olunan fikri mülkiyet
intellectual property rights owned fikri mülkiyet hakları
real property owned taşınmaz mal sahibi
property jointly owned ortaklaşa sahip olunan mal
company owned property şirketin mülkiyeti
property owned or leased sahip olunan veya kiralanan mülk
property is owned mülkiyet aittir
owned or leased property sahip olunan veya kiralanan mülk
owned and managed property sahip olunan ve yönetilen mal
government owned property devlete ait mülk
privately owned property özel mülk
bank-owned property bankaya ait mülk
joint-owned property ortak mülkiyet
property rights owned mülkiyet hakları
real-estate property owned by sahip olduğu gayrimenkul
i owned the property mülk sahibi oldum
intellectual property rights owned by or licensed sahip olunan veya lisanslanan fikri mülkiyet hakları
other intellectual property rights owned by mülkiyetindeki diğer fikri mülkiyet hakları
intellectual property rights are owned fikri mülkiyet hakları aittir.
private owned property özel mülk
any property owned sahip olunan herhangi bir mülk
all property owned by mülkiyetindeki tüm mülkler
property right owned mülkiyet hakkı
personal property owned şahsi mülkiyete ait
owned no property mülkiyeti olmayan
property owned, leased or operated sahip olunan, kiralanan veya işletilen mülk
state owned property devlet mülkiyeti
real or personal property owned sahip olunan gerçek veya kişisel mülk
real property, personal property taşınmaz mal, şahsi mal
property traceable to such property bu özellik için izlenebilir özellik
personal property real property kişisel mülk gayrimenkul
property by property basis mülkiyete göre mülk
co-owned ortağı olduğu
owned sahip olunan
pre-owned önceden olunan
owned by tarafından sahip olunan
wholly owned tamamen sahip olunan
wholly owned subsidiary % 100 bağlı ortaklık
state-owned devlet
privately owned özel mülkiyete ait
beneficially owned fayda sağlayan
owned and operated sahip olunan ve işletilen
family owned aile sahibi
jointly owned ortak mülkiyet
is owned by aittir
fully owned tamamen sahip olunan