u memory area

u memory area teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u memory area u hafıza alanı

u memory area terimi için benzer kelimeler ve anlamları

non-volatile memory memory storage geçici olmayan bellek belleği saklama
memory area hafıza alanı
from area to area bölgeden bölgeye
local area or wide area yerel alan veya geniş alan
bootstrap memory önyükleme belleği
bubble memory kabarcık hafızası
cache memory ön bellek
cassette memory kaset hafızası
collective memory toplu hafıza
commit to memory hafızaya adamak
computer memory bilgisayar hafızası
direct memory access doğrudan bellek erişimi
echoic memory ekoik hafıza
episodic memory bölümsel hafıza
false memory syndrome yanlış hafıza sendromu
false-memory syndrome yanlış bellek sendromu
flash memory flash bellek
flashbulb memory flaş belleği
folk memory halk hafızası
iconic memory ikonik hafıza
in memory of anısına
legal memory yasal hafıza
long-term memory uzun süreli hafıza
magnetic memory storage manyetik hafıza saklama
main memory ana hafıza
memory bellek
memory bank hafıza bankası
memory card hafıza kartı
memory cell hafıza hücresi
memory engram bellek engramı
memory lane hafıza şeritli
memory mapping bellek eşlemesi
memory span bellek aralığı
memory stick hafıza kartı
memory trace hafıza izleme
memory verse hafıza ayeti
memory, computer hafıza, bilgisayar
persistence of memory hafızanın sürekliliği
racial memory ırksal hafıza
random access memory rasgele erişim belleği
random-access memory rasgele erişim belleği
read only memory sadece hafızayı oku
read-only memory sadece hafızayı oku
recovered memory kurtarılan hafıza
screen memory ekran belleği
semantic memory anlamsal hafıza
short-term memory kısa süreli hafıza
static memory statik bellek
video memory video belleği
virtual memory sanal bellek