c-4 plastic explosives

c-4 plastic explosives teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c-4 plastic explosives c-4 plastik patlayıcılar

c-4 plastic explosives terimi için benzer kelimeler ve anlamları

plastic explosives for purposes of detection tespit amaçlı plastik patlayıcılar
the convention on the marking of plastic explosives plastik patlayıcıların işaretlenmesi sözleşmesi
bureau of alcohol, tobacco, firearms and explosives alkol, tütün, ateşli silahlar ve patlayıcılar bürosu
bulk explosives toplu patlayıcılar
slurry explosives bulamaç patlayıcıları
set off explosives patlayıcıları patlatmak
packaged explosives paketlenmiş patlayıcılar
bureau of explosives patlayıcılar bürosu
blasting explosives patlayıcı patlayıcı
explosives for civil uses sivil kullanım için patlayıcılar
packed with explosives patlayıcılarla dolu
explosives-laden patlayıcı yüklü
civil explosives sivil patlayıcılar
solid desensitized explosives duyarsızlaştırılmış katı patlayıcılar
explosives trace detection patlayıcı iz tespiti
using explosives patlayıcı kullanmak
explosives ordnance patlayıcı madde
munitions and explosives of concern mühimmat ve endişe patlayıcıları
handling of explosives patlayıcıların taşınması
explosives safety officer patlayıcı güvenlik görevlisi
explosives officer patlayıcı subay
explosives disposal patlayıcı imhası
handling explosives patlayıcı madde kullanımı
explosives residues patlayıcı kalıntıları
insensitive explosives duyarsız patlayıcılar
military explosives askeri patlayıcılar
explosives ordinance disposal patlayıcı madde düzenleme imhası
military grade explosives askeri sınıf patlayıcılar
wired with explosives patlayıcı ile kablolu
homemade explosives ev yapımı patlayıcılar
cache of explosives patlayıcı önbellek
explosives atmospheres patlayıcı ortamlar
explosives detection dogs patlayıcı madde tespit köpekleri
liquid explosives sıvı patlayıcıları
handle explosives patlayıcılarla uğraşmak
action plan on enhancing the security of explosives patlayıcı güvenliğini arttırmaya yönelik eylem planı
explosives trace detector patlayıcı iz dedektörü
trace explosives iz patlayıcıları
explosives detection patlayıcı tespiti
realistics replicas of explosives patlayıcıların gerçek kopyaları
15 pounds of explosives 15 kilo patlayıcı
explosives class patlayıcı sınıfı
pure explosives saf patlayıcılar
arms and explosives rules silah ve patlayıcı kuralları
be screened for explosives patlayıcı madde taramasından geçirilmek
on safety of explosives patlayıcı güvenliği hakkında
detonate explosives remotely uzaktan patlayıcıları patlatmak
explosives testing patlayıcı testi
explosives transfer patlayıcı transferi
propellants explosives itici patlayıcılar