y to x thinking

y to x thinking teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y to x thinking y x düşünce

y to x thinking terimi için benzer kelimeler ve anlamları

abstract thinking soyut düşünme
blue-sky thinking mavi gökyüzü düşünme
concrete thinking somut düşünce
convergent thinking ortak düşünme
critical thinking kritik düşünce
divergent thinking farklı düşünme
forward-thinking ileri düşünme
lateral thinking yanal düşünce
magical thinking büyülü düşünme
non-thinking olmayan düşünme
prelogical thinking prelogikal düşünce
put on one's thinking cap birinin düşünce kapağını takmak
right-thinking sağ görüşlü
thinking düşünme
thinking cap düşünme kapağı
thinking through düşünerek
wishful thinking hüsnükuruntu
forward thinking ileri düşünme
thinking about hakkında düşünmek
way of thinking düşünmenin yolu
thinking skills düşünme yetenekleri
strategic thinking stratejik düşünce
design thinking dizayn düşüncesi
thinking outside the box kutunun dışında düşünmek
creative thinking yaratıcı düşünce
systems thinking düşünme sistemleri
thinking ahead ileriyi düşünmek
fresh thinking taze düşünce
new thinking yeni düşünce
quick thinking hızlı düşünme
lean thinking yalın düşünme
innovative thinking yenilikçi düşünce
critical thinking skills eleştirel düşünme becerileri
positive thinking olumlu düşünme
thinking process düşünme süreci
i'm thinking düşünüyorum
thinking back geri düşünme
i was thinking düşünüyordum
current thinking güncel düşünme
clear thinking açık düşünme
i am thinking düşünüyorum
out of the box thinking kutunun dışında düşünmek
line of thinking düşünme çizgisi
higher order thinking üst düzey düşünme
thinking out of the box kutunun dışında düşünme
breakthrough thinking atılım düşüncesi
silo thinking silo düşünme
without thinking düşünmeden
good thinking iyi düşünmek
higher order thinking skills üst düzey düşünme becerileri