b) tangible fixed assets

b) tangible fixed assets teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b) tangible fixed assets b) maddi duran varlıklar

b) tangible fixed assets terimi için benzer kelimeler ve anlamları

tangible fixed assets maddi duran varlıklar
fixed tangible assets sabit maddi varlıklar
tangible and intangible fixed assets maddi ve maddi olmayan duran varlıklar
disposal of tangible fixed assets maddi duran varlıkların elden çıkarılması
material tangible fixed assets maddi maddi duran varlıklar
depreciation of tangible fixed assets maddi duran varlıkların amortismanı
purchase of tangible fixed assets maddi duran varlık alımı
depreciation of tangible fixed assets is taken maddi duran varlıkların amortismanı alınır
revaluation of tangible fixed assets maddi duran varlıkların yeniden değerlemesi
disposal tangible fixed assets elden çıkarma maddi duran varlıklar
tangible fixed assets depreciation maddi duran varlıkların amortismanı
tangible fixed assets carried at cost maddi duran varlıklar maliyet bedeli
depreciation of other tangible fixed assets diğer maddi duran varlıkların amortismanı
tangible fixed somut sabit
fixed in a tangible medium of expression somut bir ifade ortamında sabittir
fixed in tangible medium somut ortama sabitlenmiş
fixed in a tangible elle tutulur
tangible fixed asset accounts maddi duran varlık hesapları
tangible assets maddi varlıklar
net tangible assets net maddi varlıklar
tangible and intangible assets maddi ve maddi olmayan varlıklar
impairment of tangible assets maddi duran varlıklarda değer düşüklüğü
tangible or intangible assets maddi veya maddi olmayan duran varlıklar
depreciation on tangible assets maddi duran varlıklarda amortisman
title to tangible assets maddi duran varlıklar
total tangible assets toplam maddi varlıklar
material tangible assets maddi duran varlıklar
investments in tangible assets maddi duran varlıklara yatırımlar
assets tangible maddi duran varlıklar
fully depreciated tangible assets tamamen amortismana tabi maddi varlıklar
depreciation of tangible assets maddi duran varlıkların amortismanı
intangible, tangible assets and control portfolio maddi olmayan, maddi duran varlıklar ve kontrol portföyü
tangible fixes assets maddi duran varlıklar
retirement of tangible long-lived assets maddi duran varlıkların emekliliği
long term tangible assets uzun vadeli maddi duran varlıklar
advances and tangible assets avanslar ve maddi varlıklar
tangible assets under construction yapım aşamasında maddi varlıklar
damage to tangible assets maddi varlıkların zarar görmesi
depreciation on intangible and tangible assets maddi olmayan ve maddi duran varlıklarda amortisman
leases of tangible assets maddi duran varlık kiraları
related tangible assets ilgili maddi varlıklar
depreciation of tangible and intangible assets maddi ve maddi olmayan duran varlıkların amortismanı
tangible assets in course derste maddi varlıklar
tangible and intangibles assets maddi ve maddi olmayan duran varlıklar
fixed assets sabit varlıklar
intangible fixed assets maddi olmayan duran varlıklar
net fixed assets net sabit varlıklar
financial fixed assets finansal duran varlıklar
disposal of fixed assets sabit varlıkların elden çıkarılması
gross fixed assets brüt sabit varlıklar