o lessons learned

o lessons learned teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o lessons learned o alınan dersler

o lessons learned terimi için benzer kelimeler ve anlamları

lessons learned dersler öğrenildi
lessons to be learned alınacak dersler
learned lessons öğrenilen dersler
lessons learned from -dan öğrenilen dersler
key lessons learned alınan temel dersler
share lessons learned öğrenilen dersleri paylaş
main lessons learned ana dersler öğrendim
lessons have been learned dersler alındı
lessons learned about hakkında öğrenilen dersler
best practices and lessons learned en iyi uygulamalar ve öğrenilen dersler
any lessons learned öğrenilen dersler
draw lessons learned öğrenilen dersleri çıkar
build on lessons learned öğrenilen dersler üzerine inşa
collect lessons learned öğrenilen dersleri topla
lessons learned session ders oturumu öğrendi
highlight lessons learned vurgulanan dersleri vurgula
assessment of lessons learned çıkarılan derslerin değerlendirilmesi
lessons learned management ders yönetimi öğrenilir
for lessons learned öğrenilen dersler için
drawing lessons learned çizim dersleri öğrenildi
lessons learned through üzerinden öğrenilen dersler
drawing on lessons learned öğrenilen dersler üzerine çizim
lessons learned system alınan dersler sistemi
develop lessons learned öğrenilen dersler geliştirmek
lessons learned review ders incelemeyi öğrendi
in light of lessons learned alınan derslerin ışığında
reinforces lessons learned alınan dersleri pekiştirir
identify lessons learned öğrenilen dersleri tanımla
building on the lessons learned çıkarılan dersler üzerine inşa
lessons learned and ways forward çıkarılan dersler ve ilerlemenin yolları
extracting lessons learned çıkarılan dersleri çıkarma
lessons learned approach çıkarılan dersler
lessons learned for için öğrenilen dersler
lessons learned capture elde edilen dersler yakalandı
lessons learned from the past geçmişten alınan dersler
disseminate lessons learned yaygınlaştırılmış dersler
lessons to be learned from alınacak dersler
there are lessons to be learned öğrenilecek dersler var
to draw on lessons learned öğrenilen dersleri çizmek
lessons learned and best practices alınan dersler ve en iyi uygulamalar
documented lessons learned dokümante edilmiş dersler alındı
apply lessons learned öğrenilen dersleri uygulayın
lessons learned process alınan dersler süreci
exchange lessons learned değişim dersleri öğrendim
learned a lot of lessons çok ders aldım
integrating lessons learned into future planning öğrenilen dersleri gelecekteki planlamaya dahil etmek
reports on lessons learned alınan derslerle ilgili raporlar
lessons learned policies dersler öğrenilen politikalar
share findings and lessons learned bulguları ve alınan dersleri paylaşın
key lessons learned from dan öğrenilen anahtar dersler