g with development of

g with development of teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g with development of gelişimi ile g

g with development of terimi için benzer kelimeler ve anlamları

sustainable development is development that meets the needs sürdürülebilir kalkınma ihtiyaçları karşılayan gelişmedir
women in development gender and development gelişim cinsiyetinde ve gelişiminde kadınlar
development economics. development data group kalkınma ekonomisi. geliştirme veri grubu
sustainable community development, computing development sürdürülebilir topluluk gelişimi, bilgi işlem gelişimi
research and development development araştırma ve geliştirme geliştirme
human development report of the united nations development p birleşmiş milletler kalkınma insani gelişme raporu
agency for international development uluslararası kalkınma ajansı
anti-development anti-geliştirme
bayley scales of infant development bayley bebek gelişimi ölçekleri
cognitive development bilişsel gelişim
department of housing and urban development konut ve kentsel gelişim bölümü
development gelişme
development area geliştirme alanı
development education gelişim eğitimi
development rights gelişim hakları
development system geliştirme sistemi
development well gelişme kuyusu
forced development zorla gelişme
housing development konut geliştirme
industrial development certificate endüstriyel gelişim sertifikası
international bank for reconstruction and development uluslararası imar ve kalkınma bankası
international development association uluslararası kalkınma derneği
motor development motor gelişim
national economic development council ulusal ekonomik kalkınma konseyi
organization for economic cooperation and development ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü
psychosexual development psikoseksüel gelişim
research and development araştırma ve geliştirme
ribbon development şerit geliştirme
self-development kendini geliştirme
societal development toplumsal gelişim
united states international development cooperation agency amerika birleşik devletleri uluslararası kalkınma işbirliği ajansı
waterfall development şelale gelişimi
business development iş geliştirme
further development daha fazla gelişme
sustainable development sürdürülebilir gelişme
business development manager iş geliştirme müdürü
career development kariyer gelişimi
product development ürün geliştirme
under development geliştiriliyor
millennium development goals milenyum gelişim hedefleri
professional development profesyönel geliştirme
development partners geliştirme ortakları
land development arazi geliştirme
capacity development kapasite geliştirme
community development topluluk gelişimi
development cooperation geliştirme işbirliği
real estate development emlak geliştirme
urban development kentsel gelişim
child development çocuk gelişimi
skills development beceri geliştirme