d sized batteries

d sized batteries teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
d sized batteries d boyutlu piller

d sized batteries terimi için benzer kelimeler ve anlamları

common-sized batteries ortak piller
bite-sized ısırık büyüklüğünde
man-sized insan büyüklüğünde
medium-sized orta boy
middle-sized orta boylu
sized boy
super-sized aide
good-sized iyi boy
mid-sized orta ölçekli
pocket-sized cep tipi
be sized boyutlanmak
are sized boyutlandırılmış
pea-sized bezelye büyüklüğünde
palm-sized avuç içi boyutunda
sized for için boyutlandırılmış
is sized boyutlandırılmış
small and medium-sized enterprises küçük ve orta ölçekli işletmeler
appropriately sized uygun boyutta
properly sized uygun boyutta
sized up boyunca
pre-sized ön-boyutlu
king-sized bed en büyük boy yatak
micro-sized mikro-boyutlu
sand-sized kum boyutlu
bite-sized pieces ısırık büyüklüğünde parçalar
human-sized insan boyutunda
medium-sized company orta ölçekli şirket
small and medium-sized businesses küçük ve orta ölçekli işletmeler
small and medium sized küçük ve orta boy
medium-sized enterprises orta ölçekli işletmeler
has been sized boyutlandırıldı
mid-sized company orta ölçekli şirket
suitably sized uygun büyüklükte
shall be sized boyutlandırılacak
mid-sized companies orta ölçekli şirketler
medium sized city orta boy şehir
medium-sized companies orta ölçekli şirketler
mid-sized businesses orta ölçekli işletmeler
queen-sized bed kraliçe yatak
fair sized fuar büyüklüğü
should be sized boyutlandırılmalı
equally sized eşit boyutta
adequately sized yeterli büyüklükte
small and medium sized companies küçük ve orta ölçekli şirketler
can be sized boyutlandırılabilir
poster-sized poster boyutunda
must be sized boyutlandırılmalıdır
earth-sized toprak ölçekli
child-sized alt ölçekli
medium-sized businesses orta ölçekli işletmeler