g-20 leaders conclusions

g-20 leaders conclusions teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g-20 leaders conclusions g-20 lider sonuçları

g-20 leaders conclusions terimi için benzer kelimeler ve anlamları

draw conclusions sonuca varmak
jump to conclusions sonuçlara atlamak
conclusions of law hukukun sonuçları
drawing conclusions çizim sonuçları
conclusions drawn çıkarılan sonuçlar
jumping to conclusions sonuçlara atlamak
make conclusions sonuç çıkarmak
findings and conclusions bulgular ve sonuçlar
conclusions reached sonuçlara varıldı
agreed conclusions kararlaştırılan sonuçlar
drawn conclusions çizilmiş sonuçlar
conclusions are drawn sonuç çıkarıldı
findings of fact and conclusions of law olgu ve hukukun sonuçları
firm conclusions kesin sonuçlar
conclusions drawn from çıkarılan sonuçlar
conclusions can be drawn sonuç çıkarılabilir
draws conclusions sonuç çıkarır
council conclusions konsey sonuçları
key conclusions kilit sonuçlar
policy conclusions politika sonuçları
tentative conclusions geçici sonuçlar
preliminary conclusions ön sonuçlar
basis for conclusions sonuçların temeli
leap to conclusions sonuçlara sıçramak
draft conclusions taslak sonuçlar
main conclusions ana sonuçlar
drawing of conclusions sonuçların çizimi
broad conclusions geniş sonuçlar
draw conclusions from sonuç çıkarmak
draw firm conclusions kesin sonuçlar çıkarmak
conclusions about hakkında sonuçlar
conclusions and recommendations sonuç ve öneriler
further conclusions başka sonuçlar
draw conclusions about sonuç çıkarmak
derive conclusions sonuçları çıkar
conclusions to be drawn çıkarılacak sonuçlar
european council conclusions avrupa konseyi sonuçları
foreign affairs council conclusions dışişleri konseyi sonuçları
set of conclusions sonuç kümesi
conclusions regarding ilgili sonuçlar
don't jump to conclusions sonuçlara atlama
conclusions were drawn sonuç çıkarıldı
wrong conclusions yanlış sonuçlar
drew conclusions sonuç çıkardı
general conclusions genel sonuçlar
draft council conclusions taslak konsey sonuçları
get conclusions sonuç almak
draw up conclusions sonuç çıkarmak
being established in the conclusions sonuçlarda oluşturuluyor
conclusions and close sonuç ve yakın