y-square x-square root model

y-square x-square root model teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y-square x-square root model y-kare x-kare kök modeli

y-square x-square root model terimi için benzer kelimeler ve anlamları

square root model karekök modeli
root mean square kök kare ortalama
square root kare kök
root mean square error kök ortalama kare hatası
root-mean-square value kök-ortalama-kare değeri
root mean square deviation kök ortalama kare sapma
volts root mean square volt kök ortalama kare
square root transformation karekök dönüşümü
root means square kök kare demektir
square root sign karekök işareti
square root extraction karekök çıkarma
square root of the ratio oranın karekökü
square root transformed kare kök dönüşümü
taking the square root karekök alma
weighted root mean square ağırlıklı kök ortalama karesi
square root of time zamanın karekökü
by taking the square root of karekökünü alarak
root square error kök kare hatası
use the square root karekök kullanın
mean square root ortalama karekök
weighted root mean square acceleration ağırlıklı kök ortalama kare ivmesi
square root of the mean ortalamanın karekökü
under the square root karekök altında
square root argument karekök argümanı
square-root raised karekök yükseltilmiş
square root law karekök yasası
square root of negative number negatif sayının karekökü
square square kare kare
a 2-square-mile of-square-kilometers 2 kilometrekare kare kilometre
r-square model r kare modeli
model-by-model basis model bazında model
generalized mixed model model genelleştirilmiş karma model modeli
make, model, model year yap, model, model yılı
adventitious root maceralı kök
aerial root hava kökü
air root hava kökü
armillaria root rot armillaria kökü çürüklüğü
bare-root yalın kök
black root rot siyah kök çürüklüğü
bowman's root bowman'ın kökü
brace root ayraç kökü
buttress root payanda kökü
cabbage root fly lahana kökü sineği
characteristic root karakteristik kök
club root kulüp kökü
corn-root aphid mısır kök yaprak biti
cranial root kranial kök
cube root küp kökü
cucumber root salatalık kökü
culver's root culver & # x27; s kökü