n for whatever reason,

n for whatever reason, teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n for whatever reason, n sebep ne olursa olsun,

n for whatever reason, terimi için benzer kelimeler ve anlamları

whatever whatever her neyse
for whatever reason sebep ne olursa olsun
whatever the reason sebep ne olursa olsun
for any reason whatever herhangi bir sebeple
if for whatever reason eğer ne sebeple
whatever is the reason sebep her neyse
whatever your reason sebep ne olursa olsun
for whatever legal reason ne olursa olsun yasal sebep
whatever the reason for sebebi ne olursa olsun
any reason whatever herhangi bir sebeple
for any legal reason whatever herhangi bir yasal nedenden dolayı
termination of this agreement for whatever reason ne olursa olsun bu sözleşmenin feshi
because whatever reason çünkü ne olursa olsun
whatever the reason might be sebep ne olursa olsun
fail for whatever reason sebep ne olursa olsun başarısız
for whatever reason however, her ne sebeple olursa olsun,
whatever legal reason ne olursa olsun yasal sebep
for any reason or no reason herhangi bir sebepten dolayı veya sebepsiz
for any reason or no reason at all herhangi bir sebepten dolayı veya hiçbir sebep olmadan
any reason or no reason herhangi bir sebep veya sebep yok
or whatever ya da her neyse
whatever her neyse
whatever you want ne istersen
whatever it takes ne pahasına olursa olsun
whatever you do ne yaparsan yap
whatever it is her ne ise
whatever else herneyse
whatever happens ne olursa olsun
whatever the case ne olursa olsun
whatever you need neye ihtiyacınız varsa
in whatever form ne olursa olsun
whatever it may be her neyse
whatever that means her ne demekse
whatever you say sen ne dersen
whatever it was her neyse
whatever you like her ne seversen
whatever the weather hava ne olursa olsun
whatever you prefer sen neyi tercih edersen
whatever they are her neyse
whatever the case may be durum ne olursa olsun
whatever that may be bu her neyse
of whatever nature ne olursa olsun
by whatever means ne olursa olsun
for whatever her ne içinse
whatever the outcome sonuç ne olursa olsun
whatever they want ne isterlerse
do whatever it takes ne gerekiyorsa yap
whatever you think ne düşünüyorsan
whatever they may be her ne olabilirlerse
whatever you choose ne seçersen