w. page

w. page teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
w. page w. sayfa

w. page terimi için benzer kelimeler ve anlamları

page by page sayfa sayfa
page after page sayfadan sonraki sayfa
page up and page down. sayfa yukarı ve sayfa aşağı.
from page to page sayfadan sayfaya
move from page to page sayfadan sayfaya taşı
from page 1 to page sayfa 1'den sayfaya
page by page basis sayfa bazında sayfa
on a page by page basis sayfa bazında sayfa bazında
turning page by page sayfa sayfa çevirme
vary from page to page sayfadan sayfaya değişebilir
added title page başlık sayfası eklendi
front-page ön sayfa
handley page handley sayfası
home page ana sayfa
landing page açılış sayfası
on the same page aynı sayfada
op-ed page op-ed sayfası
page sayfa
page chair sayfa sandalye
page description language sayfa açıklama dili
page printer sayfa yazıcısı
page proof sayfa kanıtı
page turner sayfa çevirici
page view sayfa görünümü
page-jack sayfa jakı
page-three sayfa-üç
page-turner sayfa çevirici
problem page sorun sayfası
split page sayfayı ayır
title page baş sayfa
web page internet sayfası
cover page kapak sayfası
front page ön sayfa
signature page imza sayfası
turn the page sayfayı çevir
fit page sayfayı sığdır
page layout sayfa düzeni
login page giriş sayfası
page not found sayfa bulunamadı
at the bottom of the page sayfanın sonunda
page views sayfa görünümleri
on page sayfada
current page geçerli sayfa
page up sayfa yukarı
leave this page bu sayfadan ayrıl
fan page hayran sayfası
at the top of the page sayfanın üstünde
top of the page sayfanın en üstünde
bottom of the page sayfanın altı
page break sayfa sonu