u killed it

u killed it teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u killed it öldürdün

u killed it terimi için benzer kelimeler ve anlamları

curiosity killed the cat merak kediyi öldürdü
killed öldürdü
were killed öldürüldüler
was killed öldürüldü
he was killed o öldürüldü
killed steel öldürülen çelik
get killed öldürülmek
killed in action eylemde öldürüldü
have been killed öldürüldü
killed off öldürüldü
shot and killed vuruldu ve öldürüldü
to be killed öldürülmek
are killed öldürüldü
they were killed onlar öldürüldü
he killed öldürdü
being killed öldürülmek
heat-killed ısı ile öldürülmüş
has been killed öldürüldü
is killed öldürülür
killed vaccine öldürülen aşı
will be killed öldürülecek
got killed öldürüldü
getting killed öldürülmek
they are killed onlar öldürüldü
killed virus öldürülen virüs
killed herself kendini öldürdü
was shot and killed vuruldu ve öldürüldü
killed himself kendini öldürdü
who was killed kim öldürüldü
would be killed öldürülürdü
had been killed öldürülmüş
people were killed insanlar öldürüldü
he is killed o öldürüldü
she was killed öldürüldü
killed in the line of duty görev doğrultusunda öldürüldü
they killed öldürdüler
those killed öldürdüler
killed him onu öldürdü
unlawfully killed yasadışı olarak öldürüldü
had killed öldürdü
she is killed o öldürüldü
gets killed öldürülür
persons who are killed öldürülenler
i killed ben öldürdüm
people killed insanlar öldürüldü
killed in battle savaşta öldürüldü
nearly killed neredeyse öldürüldü
animals killed hayvanlar öldürüldü
are being killed öldürülüyor
he killed himself kendini öldürdü