l health

l health teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l health l sağlık

l health terimi için benzer kelimeler ve anlamları

health health sağlık sağlığı
public health and health professions halk sağlığı ve sağlık meslekleri
health fair screening-blood glucose testing is often done at health fairs as sağlık fuarı taraması-kan şekeri testi genellikle sağlık fuarlarında yapılır.
world health assembly resolution on the health of migrants göçmenlerin sağlığı konusunda dünya sağlık meclisi kararları
public health and animal health halk sağlığı ve hayvan sağlığı
business health l health iş sağlığı l sağlık
health education and health promotion sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirme
national health service strategic health authorities ulusal sağlık hizmeti stratejik sağlık otoriteleri
world conference on health promotion and health education sağlığı geliştirme ve sağlığı eğitimi dünya konferansı
allied health müttefik sağlık
bill of health sağlık faturası
board of health sağlık kurulu
clean bill of health temiz sağlık faturası
clean-bill-of-health temiz-fatura-of-sağlık
community mental health center toplum akıl sağlığı merkezi
department of health and human services sağlık ve insan hizmetleri bölümü
department of health, education, and welfare sağlık, eğitim ve refah departmanı
environmental health officer çevre sağlığı görevlisi
environmental health service çevre sağlığı hizmeti
health sağlık
health camp sağlık kampı
health card sağlık kartı
health care sağlık hizmeti
health care proxy sağlık vekil
health centre sağlık merkezi
health check sağlık kontrolü
health club sağlık klübü
health farm sağlık çiftliği
health food sağlıklı yiyecek
health goth sağlık goth
health insurance sağlık sigortası
health maintenance organization sağlık kuruluşu
health officer sağlık memuru
health physics sağlık fiziği
health professional sağlık profesyoneli
health salts sağlık tuzları
health service commissioner sağlık hizmeti komisyonu
health spa sağlık spa'sı
health stamp sağlık damgası
health tourism sağlık turizmi
health visitor sağlık ziyaretçisi
home health aide evde sağlık yardımı
mental health akıl sağlığı
national health service ulusal sağlık servisi
occupational safety and health administration iş güvenliği ve sağlığı idaresi
permanent health insurance kalıcı sağlık sigortası
private health insurance özel sağlık sigortası
public health halk sağlığı
public health inspector halk sağlığı müfettişi
world health organization dünya sağlık örgütü