x-axis home

x-axis home teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-axis home x ekseni ev

x-axis home terimi için benzer kelimeler ve anlamları

axis home eksen ev
home, sweet home evim güzel evim
home sweet home evim güzel evim
my home is your home benim evim senin evin
my home sweet home evim evim güzel evim
offer a home from home evden bir ev teklif
your home away from home eviniz evden uzakta
be a home from home evden olmak
my home away from home evim evden uzakta
the perfect home away from home evden uzakta mükemmel bir ev
like home from home evden eve gibi
our home is your home evimiz senin evin
feel at home away from home evde hissediyorum evden uzakta
home from home experience. evden eve tecrübe.
provide a home from home experience. ev deneyiminden bir ev sağlamak.
is a home away from home evden uzakta bir ev
new home away from home evden uzakta yeni bir ev
home mobile home ev mobil ev
truly a home from home gerçekten evden bir ev
a-axis a-eksenine
axis eksen
axis deer eksenli geyik
axis deviation eksen sapması
axis of abscissas abscissas ekseni
axis of evil kötülük ekseni
axis of ordinates koordinatların ekseni
axis of revolution devir ekseni
axis of symmetry simetri ekseni
axis powers eksen güçleri
axis traction eksen çekişi
axis-of-abscissas eksen-of-apsislerdeki
axis-of-ordinates eksen-of-the koordinat
axis-ordinates eksen koordine
axis-traction forceps eksen-çekiş forsepsleri
b-axis b ekseni
basibregmatic axis basibregmatik eksen
basicranial axis temel eksen
basifacial axis temel eksen
biauricular axis biauriküler eksen
c-axis c ekseni
cephalocaudal axis sefalokkadal eksen
cerebrospinal axis beyin omurilik ekseni
conjugate axis eşlenik eksen
crystallographic axis kristalografik eksen
electrical axis elektrik ekseni
facial axis yüz ekseni
frontal axis ön eksen
imaginary axis hayali eksen
long axis uzun eksen
major axis ana eksen