t is regrettable that

t is regrettable that teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t is regrettable that t pişman

t is regrettable that terimi için benzer kelimeler ve anlamları

regrettable üzücü
it is regrettable pişman
deeply regrettable son derece pişman
regrettable mistake pişmanlık hatası
regrettable situation üzücü durum
it is regrettable that bu üzücü
regrettable loss pişmanlık kaybı
regrettable incident pişman olayı
extremely regrettable son derece pişman
it is indeed regrettable that bu gerçekten üzücü
it is deeply regrettable derinden pişman
it would be regrettable pişman olur
while regrettable pişman olsa da
would be regrettable pişman olurdu
is regrettable pişman
this is deeply regrettable bu çok üzücü
regrettable misunderstanding üzücü yanlış anlaşılma
considers it deeply regrettable derinden pişman sayılır
regrettable thing pişmanlık duyan şey
regrettable delay pişmanlık gecikmesi
which is regrettable pişman olan
regrettable, though pişman
inevitable, if regrettable, consequence kaçınılmaz, pişman olursa, sonuç
would be extremely regrettable son derece pişman olur
truly regrettable gerçekten pişman
regrettable death pişman ölüm
regrettable development for için üzücü gelişme
it is regrettable that you sana üzüldüm
a regrettable development üzücü bir gelişme
all the more regrettable daha üzücü
regrettable outcome pişmanlık sonucu
regrettable event pişman olayı
it's regrettable pişman olur
this regrettable action bu üzücü eylem
is regrettable that pişman
regrettable actions üzücü eylemler
particularly regrettable özellikle pişman
however regrettable ancak pişman