u saved me

u saved me teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u saved me beni kurtardın

u saved me terimi için benzer kelimeler ve anlamları

a penny saved is a penny earned tasarruf edilmiş bir kuruş kazanılmış bir kuruştur. damlaya damlaya göl olur
penny saved is a penny earned, a kaydedilen kuruş kazanılan bir kuruş, bir
saved kaydedilmiş
saved by the bell zil tarafından kaydedilen
successfully saved başarıyla kaydedildi
saved the day günü kurtardı
saved successfully başarıyla kaydedildi
saved up kaydedilmiş
is saved kaydedildi
last saved son kaydedilen
to be saved kurtarılmak
have been saved kaydedildi
saved from -dan kaydedildi
will be saved kaydedilecek
has been saved kaydedildi
settings saved ayarlar kaydedildi
file saved dosya kaydedildi
saved on kaydedildi
was saved kaydedildi
could not be saved kaydedilemedi
can be saved kaydedilebilir
saved search kaydedilmiş arama
saved for later sonrası için saklandı
data saved veri kaydedildi
saved print kaydedilmiş baskı
money saved para tasarrufu
saved by tarafından kaydedilen
changes saved değişiklikler kaydedildi
saved my life hayatımı kurtardı
your changes have been saved değişiklikleriniz kaydedildi
saved time zaman kazandı
not saved kaydedilmedi
get saved kurtarılmak
saved his life hayatını kurtardı
you saved my life hayatımı kurtardın
was saved successfully başarıyla kaydedildi
we are saved kurtarıldık
previously saved önceden kaydedilmiş
saved harmless zararsız kurtarıldı
saved file kaydedilmiş dosya
amount saved kaydedilen tutar
has saved kurtardı
you have saved kurtardın
i have saved kurtardım
being saved kurtarılmak
i saved kaydettim
date saved tarih kaydedildi
the changes have been saved değişiklikler kaydedildi
revert to saved kaydedilenlere geri dön
i will have saved kurtarmış olacağım