other, including edible flours and meals of meat or meat

other, including edible flours and meals of meat or meat teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
other, including edible flours and meals of meat or meat yenilebilir unlar ve et veya et yemekleri dahil diğer

other, including edible flours and meals of meat or meat terimi için benzer kelimeler ve anlamları

other meat and edible meat offal, fresh diğer etler ve yenilebilir et sakatatları, taze
flours meals un yemekleri
meat and edible meat offal et ve yenilebilir et sakatatları
meat and edible meat offal, salted, in brine, dried et ve yenilebilir sakatat, tuzlu, salamura, kurutulmuş
meat and edible meat offal of domestic swine yerli domuz eti ve yenilebilir et sakatatları
flours unlar
tuber flours yumru unları
different flours farklı unlar
seeds flours tohum unları
ready mixed flours hazır karma unlar
edible meat offal yenilebilir et sakatat
edible meat yenilebilir et
fruit, nuts and other edible parts meyve, kuruyemiş ve diğer yenilebilir parçalar
vegetables, fruit, nuts and other edible sebze, meyve, fındık ve diğer yenilebilir
vine leaves, hop shoots and other similar edible asma yaprağı, hop filizleri ve benzeri yenilebilir
including meals yemekler dahil
including school meals okul yemekleri dahil
edible offal of domestic swine, other than for the yerli domuzdan yenilebilir sakatatları
edible vegetables and certain roots and tubers yenilebilir sebzeler ve bazı kök ve yumrular
meat and meat products et ve et ürünleri
all the other meals tüm diğer yemekler
edible oils and fats yemeklik yağ ve katı yağlar
edible fruit and nuts yenilebilir meyve ve kuruyemişler
edible fats and oils yenilebilir katı ve sıvı yağlar
edible offal of bovine animals, frozen; thick skirt and thin dondurulmuş sığır hayvanlarının yenilebilir sakatatları; kalın etek ve ince
edible and inedible yenilebilir ve yenmez
edible fruit and yenilebilir meyve ve
on the terrifying and edible beauty korkunç ve yenilebilir güzelliğe
yams, sweet potatoes and similar edible parts patates, tatlı patates ve benzeri yenilebilir parçalar
yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants patatesler, tatlı patatesler ve bitkilerin yenilebilir kısımları
meat or meat alternate et veya et alternatif
red meat processed meat kırmızı et işlenmiş et
edible yenilebilir
edible canna yenilebilir canna
non-edible yenilebilir olmayan
edible oil sofralık yağ
edible products yenilebilir ürünler
edible offal yenilebilir sakatat
edible food yenilebilir yiyecek
edible ice yenilebilir buz
edible fats yemeklik yağlar
edible plants yenilebilir bitkiler
edible nuts yenilebilir fındık
edible portion yenilebilir kısım
edible garden yenilebilir bahçe
edible tissues yenilebilir dokular
edible crab yenilebilir yengeç
edible fruit yenilebilir meyve
edible salt yemeklik tuz
edible goods yenilebilir ürünler