u intervention points

u intervention points teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u intervention points u müdahale noktaları

u intervention points terimi için benzer kelimeler ve anlamları

points of intervention müdahale noktaları
good points and bad points iyi noktalar ve kötü noktalar
strong points and the weak points güçlü noktalar ve zayıf noktalar
high points and low points yüksek puan ve düşük puan
high points low points yüksek puan düşük puan
assembly points points toplanma noktaları
intervention müdahale
intervention price müdahale fiyatı
non-intervention olmayan müdahale
pro-intervention yanlısı müdahale
early intervention erken müdahale
crisis intervention krize müdahale
percutaneous coronary intervention perkütan koroner girişim
surgical intervention cerrahi müdahale
medical intervention tıbbi müdahale
government intervention devlet müdahalesi
response to intervention müdahaleye cevap
intervention studies müdahale çalışmaları
intervention group müdahale grubu
intervention logic müdahale mantığı
behavioral intervention davranışsal müdahale
military intervention askeri müdahale
human intervention insan müdahalesi
well intervention yerinde müdahale
dietary intervention diyet müdahalesi
state intervention devlet müdahalesi
regulatory intervention düzenleyici müdahale
early intervention services erken müdahale hizmetleri
early intervention program erken müdahale programı
reading intervention müdahale okuma
treatment intervention tedavi müdahalesi
educational intervention eğitimsel müdahale
outside intervention dış müdahale
intervention trial müdahale denemesi
social intervention sosyal müdahale
manual intervention manüel müdahale
legal intervention yasal müdahale
timely intervention zamanında müdahale
nursing intervention hemşirelik müdahalesi
judicial intervention adli müdahale
lifestyle intervention yaşam tarzı müdahalesi
market intervention pazar müdahalesi
intervention strategies müdahale stratejileri
divine intervention ilahi müdahale
intervention stocks müdahale stokları
court intervention mahkemeye müdahale
public intervention kamu müdahalesi
foreign intervention yabancı müdahale
governmental intervention devlet müdahalesi
behavior intervention plan davranış müdahale planı