u r my true friends!

u r my true friends! teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u r my true friends! gerçek dostlarım

u r my true friends! terimi için benzer kelimeler ve anlamları

friends tell friends arkadaşlar arkadaşlara söyle
true friends are a few gerçek arkadaşlar birkaç
behave like true friends gerçek arkadaşlar gibi davran
true true doğru doğru
american friends service committee amerikan arkadaşlar servis komitesi
friends of the earth dünyanın arkadaşları
friends, romans, countrymen, lend me your ears arkadaşlar, romalılar, taşralılar, bana kulaklarını ödünç ver
high places, friends in yüksek yerler, arkadaşlar
make friends arkadaş olmak
once more unto the breach, dear friends bir kez daha ihlalin ardından sevgili dostlar
primitive friends ilkel arkadaşlar
religious society of friends arkadaş din dini toplumu
the best of friends must part en iyi arkadaşlar ayrılmalı
best friends forever sonsuza kadar en iyi arkadaşlar
meet friends arkadaşlarla buluşma
make new friends yeni arkadaşlar edin
become friends arkadaş olmak
false friends yanlış arkadaşlar
friends forever sonsuza kadar arkadaş
hanging out with friends arkadaşlarla takılmak
hang out with friends arkadaşlarla takılmak
make friends with ile arkadaş olmak
friends with benefits aralarında duygusal birliktelik olmayıp sadece cinsel ilişki olan iki kişi
making friends arkadaş edinmek
my friends and i arkadaşlarım ve ben
go out with friends arkadaşlarınla dışarı çık
are now friends şimdi arkadaşlar
new friends yeni arkadaşlar
friends round arkadaşlar yuvarlak
friends for life yaşam için arkadaşlar
tell your friends arkadaşlarına söyle
meet with friends arkadaşlarla buluşmak
just friends sadece arkadaşlar
making new friends yeni arkadaşlar edinmek
became friends arkadaş oldu
furry friends kürklü arkadaşlar
circle of friends arkadaş çevresi
invite friends arkadaşları davet etmek
find friends arkadaşları bul
catch up with friends arkadaşlarla yetişmek
friends and foes arkadaşlar ve düşmanlar
meeting friends arkadaşlarla görüşmek
some friends bazı arkadaşlar
meet up with friends arkadaşlarla buluşmak
great friends iyi dostlar
share with friends arkadaşlarınla paylaş
with friends arkadaşlarla
meet my friends arkadaşlarımla tanış
spend time with friends arkadaşlarla vakit geçirmek
friends with arkadaşlarla