c u tomorrow

c u tomorrow teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c u tomorrow yarın görüşürüz

c u tomorrow terimi için benzer kelimeler ve anlamları

eat, drink, and be merry, for tomorrow we die ye, iç ve mutlu ol, yarın için ölürüz
here today, gone tomorrow bugün burada yarın gitti
never put off until tomorrow asla yarına kadar ertelemek
never put off until tomorrow what you can do today asla yarına kadar ertelemek bugün yapabileceklerini
tomorrow yarın
tomorrow is another day yarın başka bir gün
see you tomorrow yarın görüşürüz
tomorrow morning yarın sabah
the day after tomorrow yarından sonraki gün
till tomorrow yarına kadar
for tomorrow yarın için
until tomorrow yarına kadar
tomorrow night yarın akşam
from tomorrow yarından itibaren
tomorrow afternoon yarın öğleden sonra
as of tomorrow yarından itibaren
tomorrow's meeting yarın toplantısı
tomorrow evening yarın akşam
before tomorrow yarından önce
after tomorrow yarından sonra
this time tomorrow yarın bu saatte
of tomorrow yarının
we talk tomorrow yarın konuşuruz
first thing tomorrow yarın ilk iş
early tomorrow yarın erken
by tomorrow morning yarın sabaha kadar
tomorrow's class yarın sınıf
due tomorrow yarın için
today and tomorrow bugün ve yarın
talk tomorrow yarın konuşuruz
tomorrow in the morning yarın sabah
here today gone tomorrow burada bugün yarın gitti
tomorrow at the latest en geç yarın
no later than tomorrow yarından sonrası yok
by this time tomorrow yarın bu saatlerde
tomorrow never knows yarın asla bilemez
wherever tomorrow nerede yarın
tomorrow will be a better day yarın daha güzel bir gün olacak
what about tomorrow yarın ne olacak
i will see you tomorrow yarın görüşürüz
starting tomorrow yarın başlıyor
since tomorrow yarından itibaren
speak to you tomorrow yarın konuşuruz
maybe tomorrow belki yarın
as from tomorrow yarından itibaren
ready for tomorrow yarına hazır
during tomorrow yarın boyunca
better tomorrow yarın daha iyi
by the end of tomorrow yarının sonuna kadar
see tomorrow yarın görüşürüz