k-reading

k-reading teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-reading k-okuma

k-reading terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ballad of reading gaol okuma gaol balad
copy-reading kopyalamaya karşı okuma
direct-reading direkt okuma
finger reading parmak okuma
first reading ilk okuma
lip-reading dudak okuma
mind reading akıl okuma
north reading kuzey okuma
optical mark reading optik işaret okuma
reading okuma
reading chair okuma koltuğu
reading desk okuma masası
reading group okuma grubu
reading notice okuma notu
reading room okuma odası
reading week hafta okuma
remedial reading iyileştirici okuma
rufus daniel isaacs reading rufus daniel isaacs okuma
second reading ikinci okuma
self-reading kendi kendine okuma
speech-reading konuşma-okuma
third reading üçüncü okuma
thought reading düşünce okuması
further reading daha fazla okuma
reading comprehension okuduğunu anlama
reading skills okuma becerileri
meter reading sayaç okuma
close reading yakın okuma
odometer reading kilometre sayacı okuma
reading log günlük okumak
background reading arka plan okuma
critical reading eleştirel okuma
by reading okuyarak
upon reading okuduktan sonra
reading glasses okuma gözlüğü
reading list okuma listesi
reading material okuma materyali
blood pressure reading tansiyon okuma
reading fluency akıcılık okumak
pre-reading ön okuma
after reading okuduktan sonra
worth reading okumaya değer
extensive reading kapsamlı okuma
reading and writing okuma ve yazma
reading light okuma lambası
sight reading deşifre
light reading hafif okuma
listening and reading dinleme ve okuma
reading passage okuma parçası
i am reading okuyorum